Regional plan for kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling for oppvekstsektoren i Salten i perioden 2022-2025

Med bakgrunn i Meld.St.21 (2016-2017) og Meld.St.6. (2019-2020) Tett på - tidlig innsats har alle 10 kommuner i Salten vedtatt å fortsette samarbeid om kompetanseutvikling for oppvekstsektoren i perioden 2022-2025, jf. langsiktig plan for tilskuddsordningene rekom-dekom-kompetanseløftet i Nordland.

Dette gjøres i hovedsak i partnerskap med Nord universitet både i rekom-dekom-kompetanseløftet, i tillegg samarbeider Bodø kommune også med Høgskolen i Innlandet.

Tiltakene i partnerskapet skal bidra til at kommuner og skoler arbeider i retning sektormålene for barnehage og grunnopplæring, fastsatt av Kunnskapsdepartementet og i langsiktig plan for Nordland: 

·       Alle skal ha et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø

·       Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensiale

·       De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse

·       Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

·       Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet (barnehage)

 

Vi har også et blikk mot de to andre sektormålene fra Stortingsmelding 21, som viser noe om viktigheten av å se hele opplæringsløpet i en helhet, og samarbeide også med videregående opplæring i dette arbeidet: 

·       Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse

·       Flere elever og lærlinger skal gjennomfør videregående opplæring

Dekom-kompetanseløftet

Modell for kompetanseutvikling

Regional plan barnehager