RKKs arbeid med oppvekst og kultur

Oppvekstsektoren er en stor sektor i kommunene, og også i regionen. RKK Salten har en viktig rolle i å koordinere på tvers av både fagområder og kommuner.

Kompetanseutvikling i oppvekstsektoren er for tiden stort sett knyttet til rekom (barnehage), dekom (skole) og kompetanseløftet (tverrfaglig). Disse satsningene gjennomføres i partnerskap mellom kommunene og Nord universitet/Høgskolen i Innlandet. Les mer om kompetanseutvikling i Nordland her.

Oppvekstforum Salten består av eiere i barnehage og skole, ledere i PP-tjenesten og Nord universitet, og det er dette forumet som tar beslutninger regionalt. 

Målet med utviklingsarbeidet er at alle barn og unge skal få mulighet til utvikling, mestring, læring og trivsel - uavhengig av sine forutsetninger, og at laget rundt barnet og eleven må jobbe sammen for å skape et inkluderende fellesskap. 

God samarbeidskompetanse er viktig for å kunne bygge det beste laget rundt barna – eller laget til barna, der de er kapteinene. 

Ordsky med signalord for oppvekstsektoren

I tillegg har vi kompetansenettverk Salten, som er et tverrfaglig nettverk der alle som jobber for og med barn og unge er invitert inn. Her er målet å se alle føringer, lovverk og satsninger knyttet til barn og unges oppvekst under ett, som signalordene over viser.

I 2023 er følgende aktiviteter for oppvekstsektoren på agendaen regionalt:

  • Oppvekstforum
  • Kompetansenettverk
  • Nettverk begynneropplæring
  • Nettverk inkluderende praksis
  • Nettverk skolefravær
  • SFO-nettverk
  • Endringsledelse for styrere og ped.ledere i barnehage
  • Fagdag samisk kultur
  • Fagdag migrasjonspedagogikk og kulturforståelse

RKK Salten har også ansatt juridisk rådgiver i prosjektstilling, som hovedsaklig veileder og bistår oppvekstfeltet i kommunene.

Langsiktig plan Nordland