Gjenbruk av rene overskuddsmasser

Felles fagdag på Rognan hotell for entreprenører, planleggere/rådgivere, prosjekteiere og forvaltning i Salten, hvor vi ser på muligheter, utfordringer og hvordan vi sammen kan bidra til å øke gjenbruket av overskuddsmasser i Salten. Tittel Kursstart Varighet Påmelding KategoriStedLegg i kalender

19. september 2023

I forbindelse med gjenbruksuka planlegger vi et seminar med massehåndtering som tema 19. september, på Rognan hotell fra 9-15.

Bakgrunn for seminaret er at dagens håndtering av overskuddsmasser verken er optimal, effektiv eller bidrar til at vi forvalter ressursene på en god måte.

For tema til fagdagen har er det utgangspunkt i de fem hovedutfordringene som er definert i rapport M-2074/2021 fra «Tverrsektorielt prosjekt om disponering av jord og steinmasser som ikke er forurenset». https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2021/september-2021/tverrsektorielt-prosjekt-om--disponering-av-jord-og-stein-som--ikke-er-forurenset/

 

Program:

·       09.00: Velkommen og kjapp presentasjonsrunde.

 

·       09.10:  Utfordringer med massehåndtering lokalt – fra ulike perspektiv:

-          Kommunal forvaltning v/PLUT Saltdal kommune

-          Gøran Kimsaas, Distriktssjef Nordland, Maskinentreprenørenes forbund.

-          Espen Kringlen, Bodø kommune, byggherreperspektiv.

 

·       Rom for spørsmål og refleksjoner.

 

·       10.30: Pause.

 

·       10.45: Laila Bjørge, Avdelingsleiar landbruk, Alver kommune. 

-          Overskotsmassar frå utbygging kan verte ein verdifull ressurs for landbruket. Prosjektet "Jordmassar frå problem til ressurs" fekk nasjonal jordvernpris for å nytte massar frå udyrka areal til å betre landbruksareal.

 

·       11.15: Felles idémyldring og refleksjon om bedre ressursutnyttelse av masser i prosjekter.

 

·       11.30: Lunsj.

 

·       12.30: Tore Gulli, Bærum kommune og Ingvild Helland, Norconsult.

-          Bærum ressursbank – en viktig pådriver til mest mulig ombruk, gjenvinning og nyttiggjøring av overskuddsmasser. 

-          Volum av masser i markedet og hva det brukes til.

 

·       13.15: Pause.

 

·       13.30: Stine Arbiol-Kraft, Senioradvokat, Advokatfirmaet Grette AS.

-          Aktuelt lovverk knyttet til håndtering av overskuddsmasser.

-          Grep som kan gjøres i planleggingsstadiet av prosjektene, i anskaffelsen og i kontrakt.

 

·       14.00: Trond Haraldsen, NIBIO.

-          Etablering av jordbruksareal på massetipper – masseforedling og anleggsgjennomføring.

 

·       14.30: Refleksjon med sidemann/i grupper. Hva tar du med deg fra dagen? Problemstillinger?

 

·       14.50: Felles oppsummering og vel hjem!

 

-          Ønsker om oppfølgingsdag og innhold i denne? 

Kursplan

Kursstart 19. september 2023 Dag 1 09:00-15:00 (tirsdag 19.09) Varighet 6 timer Ansvarlig RKK Salten Bindende påmelding Nei Påmelding 15.09.2023 23:59 Kategori Administrasjon, ledelse og teknisk Sted Legg i kalender
Massedeponi - steinmasser i skråning med gravemaskin på toppen