Skjønnsmidler rekruttering

HR-nettverket har fått innvilget skjønnsmidler til arbeid med en felles rekrutteringsstrategi i Salten.

Hovedmål: Sikre tilgang til og beholde kvalifisert kompetanse i kommunal sektor i Salten-regionen. 

Salten-kommuner er attraktive arbeidsplasser med utviklingsmuligheter og konkurransedyktige arbeidsvilkår. Salten-regionen skal være et sted der det er attraktivt å jobbe.

Fremtidens medarbeider ser ikke nødvendigvis etter det samme som dagens medarbeider, selv om det er en tydelig trend at alle ønsker å bli sett og ivaretatt uavhengig av aldersgrupper. Kommunene må jobbe målrettet med å rekruttere og beholde medarbeidere.

Det er et mål at det rekrutteres til heltidsstillinger, og at rekrutteringen bidrar til at organisasjonen reflekterer mangfold i kommunen som helhet. Kommunene må jobbe målrettet med å rekruttere egne lærlinger inn i stillinger.

Formål:

  • Utvikle rekrutteringsstrategi for Salten. Rekrutteringsstrategien skal gi retning for hvordan Salten-regionen skal rekruttere rett og tilstrekkelig kompetanse til å imøtekomme innbyggernes behov – et interkommunalt samarbeid som en mer bærekraftig løsning på utfordringen knyttet til arbeidskraft og tilflytting.
  • En felles, overordnet rekrutteringsstrategi skal sikre at alle deler av organisasjonen arbeider systematisk med å tiltrekke seg og velge nye medarbeidere – se på mulighetene for forpliktende samarbeid på tvers av kommunene.
  • Rekrutteringsstrategien skal bygge opp under målsetninger i øvrige overordnete strategier og planer, og være en del av den langsiktige kommuneplanleggingen i alle kommunene.
  • Prosjektet skal kartlegge og utrede muligheten for en balansert vertskommunemodell i arbeidet med kompetanse og kapasitet for rekruttering, og eventuelt andre tjenesteområder innenfor HR, stab og økonomi i kommunene i Salten som kan være utgangspunkt for interkommunalt samarbeid i form av en balansert vertskommunemodell.
  • Styrket kompetanse om og bygge nettverk knyttet til rekruttering, som også er en strategi i NFKs kompetansestrategi. Strategi 4.2.
  • Bedre juridisk kompetanse knyttet til HR og arbeidsgiver-området.

Søknad

Kompetansestrategi Nordland