Mangfoldig kommuneledelse

RKK Salten jobber med alle kommunale sektorer, og en del av arbeidet gjøres sammen med administrasjon, ledelse og teknisk.

Kommunene er komplekse organisasjoner, og skal yte tjenester til innbyggerne på mange områder. Dermed er det mange fagområder som er i utvikling, og som har behov for påfyll av kompetanse.

RKK Salten har gått fra å jobbe hovedsaklig med skole til å bli et kompetansekontor for alle de kommunale sektorene.

I Salten er det nettverk for HR-ledere og kommunalledere innenfor teknisk sektor som RKK Salten administrerer. Innenfor ledelse er endringsledelse, økonomi og relasjoner sentrale områder. 

HR-nettverket har hovedfokus på rekruttering til Salten, og har i 2023 fått innvilget skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å jobbe med det, i tråd med Nordland fylkeskommunes kompetansestrategi for Nordland (til høyre).

I tillegg er HR-nettverket et viktig bindeledd mellom RKK Salten og de ulike sektorene i kommunene, da de har overordnet ansvar for kompetanseutvikling.

Teknisk sektor er en mangfoldig sektor, og er også ulikt definert i de ulike kommunene. Det er en sektor som har ansvar for både oppmåling, forurensing, planlegging, innkjøp/rammeavtaler, lekeplasskontroll, sikkerhet og beredskap, massedeponi/massehåndtering, industri, vei, landbruk, klimabudsjettering, klimaregnskap, vann og avløp, overvannsbehandling, havneproblematikk (vannstigning), matrikkel, arealplanlegging, samfunnsplanlegging, felles fagsystemer og øvrig digitalisering i sektoren.

Så langt i 2023 er det planlagt digitale kurs innenfor husleieloven, HMS, saksbehandling etter plan- og bygningsloven og tilsyn i byggesaker. Disse gjennomføres i samarbeid med advokat Trygve Eriksen.

Felles for alle sektorer planlegges det ei kursrekke knyttet til økonomi; økonomi for ikke-økonomer. I tillegg arrangerer KS Agenda mellomlederutdanning, som flere av Salten-kommunene deltar på. 

Innenfor alle områder er det aktuelt å se på hvilke oppgaver kommunene kan samarbeide om, da stadig flere lovpålagte oppgaver og økte kompetansekrav gjør det vanskelig for alle små kommuner å skulle ivareta alt. 

Kompetansestrategi Nordland